تجهیز اشپزخانه ۱۵۰۰ نفره شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی عسلویه

تجهیز اشپزخانه ۱۵۰۰ نفره شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی عسلویه