تجهیز اشپزخانه ۴۰۰۰ نفره شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد عسلویه

تجهیز اشپزخانه ۴۰۰۰ نفره شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد عسلویه