تجهیز ۴۰دستگاه اشپزخانه های سیار شرکت ماموت و ملی حفاری جنوب

تجهیز ۴۰دستگاه اشپزخانه های سیار شرکت ماموت و ملی حفاری جنوب