گریل صنعتی و رو میزی

گریل رو میزی با صفحه ی ذغالی
گریل رو میزی با روی شیار دار
گریل رومیزی تخت به همراه برگر ذغالی و شعله
گریل 6 شعله پایه دار
گریل رو میزی
گریل رو میزی با صفحه ی استیک

میز کار استیل کلیک کنید