دمکن برنج دو درب
دیگ پخت برنج استوانه ای شکل دوجداره و دارای شیر تخلیه
دیگ پخت برنج مکعبی شکل دو جداره دارای شیر تخلیه
دیگ پخت برنج استوانه ای شکل دوجداره و دارای شیر تخلیه
دیگ پخت برنج استوانه
دیگ پخت برنج استوانه
دم کن برنج ، جهت دم کردن برنج