جوجه گردان زمینی دو منظوره هم ذغالی هم گاز خور
جوجه گردان 6 سیخ ساده ایستاده
جوجه گردان دو منظوره هم ذغالی هم گاز خور در حجم های 12 و 16 سیخ