ترولی گرم بیمارستانی
ترولی بنماری گرم متحرک
گاری حمل دیگ استیل
ترویلی حمل ظروف در سایز های متنوع تمام استیل
گاری حمل عمومی
ترویلی حمل ظروف در سایز های متنوع تمام استیل